Đăng ký tài khoản

Thông tin đăng nhập

Tài khoản đăng nhập cũng là domain miễn phí của website. Ví dụ "congtyabc" sau khi bạn đăng ký sẽ có website là: congtyabc.1trieu.net

Lưu ý không dấu, không có khoảng trắng giữa các ký tự và các ký tự đặc biệt như: ~ ! @ # $ . % ^ & ( ) ...

.1trieu.net

Thông tin đăng ký

Email sẽ dùng để kích hoạt web của bạn sau khi đăng ký, nếu bạn chưa có Email hãy tạo nó trước khi thực hiện Đăng ký web

Thêm số điện thoại để chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc sử dụng & nhập liệu website cũng như thông tin khác một cách nhanh chóng

Chọn mẫu website

Bạn có thể thay đổi mẫu website bất kỳ lúc nào.

  • Loading...